DOKUMENTY POTREBNÉ NA UZAVRETIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

  • Žiadosť o financovanie
  • Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
  • Občiansky preukaz oprávnenej osoby
  • Súvaha/výkaz majetku a záväzkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
  • Výkaz ziskov a strát/výkaz príjmov a výdavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a priebežné za aktuálne zdaňovacie obdobie
  • Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie s potvrdením o jeho podaní
  • Platca DPH predloží posledné dve daňové priznania k DPH spolu s potvrdením o zaplatení (výpis z účtu)